Wetgeving

Conform de Reach-wetgeving

Onze producten zijn allen conform de Reach-wetgeving en voldoen aan de strengste normen op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid.

De Europese Commissie publiceerde eind oktober 2003 een ontwerpverordening over de Registratie, Evaluatie, en Autorisatie van CHemische stoffen (“REACH”). De reden voor dit voorstel van verordening was de bezorgdheid van de Commissie over incidenten in de milieuzorg en de volksgezondheid en de toename van het aantal en de hoeveelheid chemische stoffen in ons milieu.

Het voorstel kadert tevens in een breder internationaal initiatief ter bevordering van duurzame ontwikkeling en het verantwoorde beheer van chemische stoffen. De Europese Unie heeft zich hiertoe verbonden tijdens de VN-top over het wereldmilieu in Rio van 1992 en de VN-top in Johannesburg van 2002.

De verordening werd in december 2006 goedgekeurd en op 1 juni 2007 is deze in werking getreden. De meeste verplichtingen namen een aanvang vanaf 1 juni 2008 (zie de kalender).

REACH verplicht de bedrijven onder meer om een aantal gegevens te verschaffen over de stoffen die ze produceren, gebruiken of importeren. De gevraagde informatie en de toegestane termijnen voor het verschaffen ervan hangen af van de hoeveelheid die van elke stof wordt geproduceerd of geïmporteerd:

>1 ton, technisch dossier;
>10 ton technisch dossier en chemisch veiligheidsrapport.

Voor CMR-, PBT- en vPvB-stoffen en voor stoffen met gelijkaardige kenmerken zal tevens een vergunning aangevraagd moeten worden. Andere (gebruiken van) stoffen zullen helemaal verboden worden.

De gegevens die over de stoffen verzameld worden, moeten ook in de toeleveringsketen gecommuniceerd worden.

Bepaalde stoffen horen echter niet tot het toepassingsgebied van REACH.

Conform de GHS/CLP wetgeving

De CLP/GHS-regelgeving bepaalt dat uwstoffen geïdentificeerd en gelabeld moeten zijn volgens strikte wereldwijde richtlijnen.

GHS staat voor Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals. Het GHS is een set van criteria voor het indelen van de gevaarseigenschappen van stoffen en mengsels. Het GHS heeft als doel te komen tot één wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de gevaarsindeling van stoffen. Het zal stap voor stap in verschillende landen worden ingevoerd. Het GHS geldt voor de levering, het vervoer (over land, spoor en water) en het gebruik van stoffen en mengsels. Binnen het GHS zijn negen gevarenpictogrammen overeengekomen en een groot aantal standaard gevaarsaanduidingen en voorzorgsmaatregelen.

Wettelijk kader

De Verenigde Naties hebben het GHS ontworpen. Het GHS is grotendeels ingevoerd in de transportregelgeving. De classificatie voor levering en gebruik van stoffen en mengsels in de EU zijn ook in lijn met GHS. De Verordening EC 1272/2008 is op 20 januari 2009 van kracht geworden. Deze CLP verordening zal de nu geldende Stoffenrichtlijn 67/548/EEG en de Preparatenrichtlijn 1999/45/EC stap voor stap vervangen. De Europese Commissie heeft een tijdschema voor de invoering vastgesteld.

Meer informatie over de invoering van GHS bij transport is te vinden via de UN TDG Recommendations.
Meer informatie over gevaarsindeling en etikettering bij transport over de weg is te vinden op de pagina over ADR.

Wat zegt de wet over 'Biologisch afbreekbaar'?

Europese detergenten verordening EG Nr. 648/2004

Licht Biologisch afbreekbaar: Minimum 95% van de vervuiling is verdwenen binnen de 28 dagen.

Biologisch afbreekbaar: Minimum 75% – 80% van de vervuiling is verdwenen binnen de 28 dagen.

Heb je meer info nodig ?

Door onze jarenlange ervaring in bewerkingsoliën, koeloliën en smeeroliën kunnen wij onze klanten doelgerichte oplossingen aanbieden.