Algemene voorwaarden

Van Loock Engineering bv algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten met uitsluiting van alle andere voorwaarden die kopers op hun briefpapier of andere documenten bedingen of elders hebben gedeponeerd. Van Loock Engineering BVBA is ontlast van iedere verantwoordelijkheid ingeval van overmacht. Zij behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering van de overeenkomst te verlengen zolang de overmacht duurt.

Art. 2
Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de koper kennis genomen te hebben van onze algemene voorwaarden en deze aanvaard te hebben.

Art. 3
Tenzij anders bepaald worden de goederen geleverd en aanvaard in de magazijnen van de koper. Van Loock Engineering BVBA blijft eigenaar van de door haar geleverde goederen totdat deze volledig door de koper betaald zijn. Zolang de betaling niet heeft plaatsgehad is de koper er niet toe gerechtigd de goederen te gebruiken, verbruiken, in pand te geven noch ze als zekerheid te gebruiken in de ruimste zin van het woord. Dit betekent dat de koper de goederen van Van Loock Engineering BVBA apart zal bewaren/stockeren en dus niet zal gebruiken totdat deze volledig door de koper zijn betaald.

Art. 4
Klachten dienen aangetekend bij Van Loock Engineering BVBA ingediend te worden binnen de 8 dagen na levering en/of facturatie. Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van de verkochte goederen.

Art. 5
Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen dient contante betaling te geschieden. Bij levering op krediet geldt als uitgangspunt de leveringsdatum als startdatum van de krediettermijn. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag wordt de wettelijke interestvoet verhoogd met 2% aangerekend zonder dat hiertoe enige aanmaning, ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter noodzakelijk is. Betalingen die niet plaats vinden binnen de 7 dagen na schriftelijke ingebrekestelling door Van Loock Engineering BVBA, zullen verhoogd worden met 10% als vergoeding voor de bijkomende administratieve kosten. Deze verhoging zal minimaal 100,00 € (euro) bedragen. De gerechtskosten zijn in deze verhoging niet inbegrepen.

Art. 6
Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Art. 7
De overeenkomst wordt beheerst door het Belgische Recht.