Privacybeleid

Inleiding

Als onderneming staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een deel van deze gegevens hebben betrekking op persoonsgegevens en in dit kader delen wij u het volgende mee.

De persoonsgegevens die wij verwerken hebben betrekking op u, in uw hoedanigheid van klant van Van Loock Engineering. In elk geval dienen wij u, als betrokkene van wie persoonsgegevens door ons verwerkt (kunnen) worden, hierover te informeren.

Alle informatie over welke persoonsgegevens wij als bedrijf verwerken en hoe wij hiermee omgaan kan u hieronder terugvinden.

 1. Privacyverklaring Van Loock Engineering
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking
 3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
 4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
 5. Het delen van persoonsgegevens door Van Loock Engineering
 6. Veiligheidsbeleid
 7. Uw rechten als betrokkene
 8. Minderjarigen
 9. Klachten
 10. Cookies

1. Deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Van Loock Engineering van u verzamelt en verwerkt.
Door gebruik te maken van de diensten, producten, website, … enz. aangeboden door Van Loock Engineering gaat u ermee akkoord dat deze Privacyverklaring van toepassing is op de persoonsgegevens die door Van Loock Engineering verwerkt worden.
Van Loock Engineering behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie kan u steeds raadplegen op de website van Van Loock Engineering.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de vennootschap Van Loock Engineering BV.
De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te 3920 Lommel, John Cockerillstraat 25 en heeft als ondernemingsnummer 0875.376.894.

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht bij Van Loock Engineering via brief op het bovenstaande adres of via e-mail te verzenden naar info@vloil.be.

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Ons bedrijf verwerkt uw persoonsgegevens voor meerdere doeleinden. Zonder de verstrekking en verwerking van deze gegevens kunnen wij onze opdracht als verkoper van, alle goederen, producten en diensten die op onze website vermeld staan alsook goederen, producten en diensten die niet op onze website vermeld staan, immers niet naar behoren uitvoeren.

Persoonsgegevens worden door Van Loock Engineering verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van een koopovereenkomst met u betreffende de aankoop van goederen, producten en diensten, met inbegrip van facturatie, opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden.
 • De continue verbetering, het onderhoud, en de optimalisatie van onze producten, diensten, website en ook de beveiliging daarvan;
 • Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van nieuwsbrieven en informatie;
 • De naleving van de op Van Loock Engineering van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
 • Andere specifieke doeleinden waarvoor afzonderlijk toestemming gevraagd kan worden.

De verwerking van de persoonsgegevens betreft de gegevens van u als klant maar ook van personen van wie de gegevens door u aan ons worden verstrekt.

Ten slotte zal ons bedrijf zich steeds dienen te conformeren aan de toepasselijke wetgeving waaraan zij onderworpen is.

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

In het kader van de vermelde doeleinden kan ons bedrijf op verschillende wijze gegevens verzamelen en verwerken. Het betreft onder meer:

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon – of gsm-nummer, geboortedatum, geboorteplaats, leeftijd, geslacht, ondernemingsnummer, rijksregisternummer, burgerlijke staat, gegevens (samenwonende) partner of echtgenoot, kopie van de identiteitskaart, …
 • Financiële gegevens: bankrekeningnummers, naam rekeninghouder, …
 • Inloggegevens gerelateerd aan een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, …
 • Andere gegevens en/of inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd of gedeeld wordt met Van Loock Engineering.

De verwerking van deze informatie zal steeds uitsluitend geschieden voor dit specifieke doel.

Ons bedrijf verwerkt zowel de persoonsgegevens die door de betrokkenen zelf werden aangeleverd als de persoonsgegevens die niet door de betrokkene werden aangebracht.
De gegevens worden echter slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de onder punt 3 vermelde doeleinden.
De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

Wanneer u gebruik maakt van de website of eventuele andere (online) applicaties uitgaande van Van Loock Engineering kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, zoekopdrachten, … enz. onder meer door middel van cookies, gegevens die door u zelf worden ingevoerd of waartoe u ons bedrijf uitdrukkelijk toegang toe verleend heeft (bijvoorbeeld locatiegegevens).

5. Het doorgeven van persoonsgegevens door Van Loock Engineering

Het bedrijf zal de persoonsgegevens die zij verwerkt niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hier uitdrukkelijk mee instemde behoudens hetgeen hier verder wordt bepaald.

Van Loock Engineering heeft de mogelijkheid om persoonsgegevens te delen met derden wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of afhandeling met betrekking tot de door Van Loock Engineering aangeboden diensten, producten, website,… .

Van Loock Engineering zal ook steeds in de mate van het mogelijke alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasystemen te verzekeren.
Van Loock Engineering kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen, of om de rechten of de goederen van het bedrijf, van haar klanten, van haar website en/of van U te verdedigen en/of te beschermen.
In voorkomend geval zal Van Loock Engineering trachten, voor zover wettelijk mogelijk, u hiervan voorafgaandelijk in kennis te stellen.

6. Veiligheidsbeleid en bewaringstermijn

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, heeft het bedrijf procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring.
Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het bedrijf desgevallend een beroep op doet.
Van Loock Engineering zal de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer bewaren dan noodzakelijk, rekening houdend met haar contractuele en wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens van de andere dan hierboven vermelde personen worden slechts bewaard gedurende de termijnen zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving zoals de boekhoudwetgeving, de fiscale wetgeving, de sociale wetgeving.

7. Uw rechten als betrokkene

U heeft in beginsel steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Van Loock Engineering van u verwerkt.
U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, voor zover de toepasselijke regelgeving dit toelaat.
U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (behoudens wanneer dit noodzakelijk is voor de dienstverlening door Van Loock Engineering) en tegen profiling.

Voor de toepassing van uw rechten inzake deze persoonsgegevens kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie punt 9).

Voor de toepassing van uw rechten betreffende alle andere persoonsgegevens kan u steeds contact nemen met Van Loock Engineering op de gegevens verstrekt onder punt 2.

8. Minderjarigen

Van Loock Engineering verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, website, … van het bedrijf te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Van Loock Engineering zodra zij hiervan kennis neemt de nodige stappen ondernemen om deze gegevens uit haar bestanden te wissen.

9. Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door Van Loock Engineering kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer/Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel  +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
URL: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

10. Cookies

Bij uw eerste bezoek aan de website zal u een cookiemelding te zien krijgen.

Wanneer is dit cookiebeleid van toepassing?

Dit Cookiebeleid is van toepassing op de website vloil.be. Onze website bevat mogelijks ook links naar websites van derden (bv. Facebook en Youtube). Indien u via een link op onze website doorklikt naar een externe website, is het privacy- en cookiebeleid van die website toepasselijk. We raden aan om het privacy- en cookiebeleid van de desbetreffende website zorgvuldig te lezen.

Wat zijn cookies?

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij op automatische wijze bepaalde informatie, door gebruik te maken van cookies of gelijkaardige technologieën zoals pixels en plugins (hierna allen gevat onder de noemer “cookies”).
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone installeert wanneer u die website bezoekt. Zij laten toe om uw toestel of webbrowser te herkennen en houden bepaalde informatie bij over uw bezoek aan de website.
We gebruiken cookies hoofdzakelijk om uw gebruik van de website doeltreffender te maken. Met behulp van sommige cookies onthouden we uw voorkeuren (zoals uw taalvoorkeur of cookie-instellingen), zodat u deze bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft in te geven. Andere cookies gebruiken we op een optimale grafische weergave mogelijk te maken, om extra functionaliteiten van derden in de website te integreren, voor de beveiliging van de website, om ervoor te zorgen dat de website correct functioneert of om statistieken te verzamelen die ons toelaten de website te verbeteren.
Sommige cookies worden rechtstreeks door ons geplaatst (“first party cookies”), andere zijn afkomstig van derde partijen (“third party cookies”). Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies op onze website worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit (“sessiecookies”), terwijl andere cookies in uw toestel opgeslagen blijven tot een vooraf bepaalde vervaldatum of totdat u de cookie van uw toestel verwijdert (“permanente cookies”).

Hoe gebruiken wij cookies?

De website gebruikt de volgende categorieën van cookies:

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert of beveiligen de website. U kunt deze cookies niet weigeren als u de website wilt bezoeken.

Analytische cookies
Deze cookies maken het mogelijk het gebruik (aantal bezoeken, bezochte pagina’s, …) van de website te analyseren. Ze zorgen ervoor dat wij anonieme verslagen en statistieken ontvangen over de activiteit op de website, die we gebruiken om onze website te verbeteren. Deze cookies verzamelen anonieme gegevens over het surfgedrag op de website. Wij gebruiken hiervoor de cookies van Google Analytics die je IP-adres maskeren en er wordt geen data doorgestuurd wordt voor aanvullende diensten van Google.. Dit houdt wel in dat Google toegang heeft tot de gegevens die deze cookies verzamelt en deze informatie opslaat, desgevallend ook op servers in de Verenigde Staten, maar dat gebeurd op een anonieme manier.
Voor meer informatie over Google Analytics kan u het privacybeleid van Google (zie: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=nl) en met name de manier waarop Google bepaalde verzamelde gegevens gebruikt, wanneer u sites of applicaties van zijn partners gebruikt, raadplegen. U kan Google Analytics ook op het niveau van uw webbrowser deactiveren door een extensie te installeren, zie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=nl.

Hoe kan u cookies beheren?

Indien u wenst na te gaan welke cookies op uw toestel geplaatst zijn of als u reeds geplaatste cookies wenst te verwijderen, kan u dit doen via uw browserinstellingen. De webbrowser kan ook worden geconfigureerd om alle cookies te blokkeren, bepaalde cookies te accepteren/blokkeren of alle cookies te accepteren.

Elke webbrowser heeft zijn eigen configuratie. Bij de meeste browsers kan u het menu “Voorkeuren” of “Instellingen” in de rechterbovenhoek raadplegen om de opties van de cookies te wijzigen of naar de sectie “Help” te gaan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende link: https://www.cookiesandyou.com/

Gelieve er echter rekening mee te houden dat, wanneer u cookies blokkeert of niet aanvaardt bepaalde elementen mogelijk niet correct worden weergegeven op de website of dat u bepaalde toepassingen niet zal kunnen gebruiken.