CONFORM DE GHS/CLP WETGEVING:

De„CLP/GHS-regelgeving„ bepaalt „dat „uw„ stoffen„ geïdentificeerd „en „gelabeld „moeten„ zijn „volgens „strikte„ wereldwijde„ richtlijnen.„


GHS staat voor Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals. Het GHS is een set van criteria voor het indelen van de gevaarseigenschappen van stoffen en mengsels. Het GHS heeft als doel te komen tot één wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de gevaarsindeling van stoffen. Het zal stap voor stap in verschillende landen worden ingevoerd. Het GHS geldt voor de levering, het vervoer (over land, spoor en water) en het gebruik van stoffen en mengsels. Binnen het GHS zijn negen gevarenpictogrammen overeengekomen en een groot aantal standaard gevaarsaanduidingen en voorzorgsmaatregelen.


GHS CLP pictogrammen

pictogrammen
Met het GHS verdwijnen de bekende oranje gevaarsymbolen en de bijbehorende gevarenzinnen (R-zinnen) en de veiligheidsaanbevelingen (S-zinnen). Deze worden vervangen door nieuwe pictogrammen en door nieuwe gevarenaanduidingen (H-zinnen) en voorzorgmaatregelen (P-zinnen).
Door het invoeren van het GHS vermindert het aantal verschillen tussen wettelijk verplichte classificatiesystemen in de wereld. Met het GHS komt er meer eenheid in indelingscriteria, gevaarsklassen en pictogrammen.
Het invoeren van één wereldwijd systeem is op termijn een grote verbetering voor leveranciers en transporteurs van stoffen en mengsels. Maar ook bijvoorbeeld voor vergunningverleners, toezichthouders, hulpverleners en particulieren.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Verenigde Naties en de website van de nationale GHS-Helpdesk.
Lees meer over de gevaarsindelingen van stoffen en mengsels op de pagina’s over ADR en CLP Annex VI.

Wettelijk kader

De Verenigde Naties hebben het GHS ontworpen. Het GHS is grotendeels ingevoerd in de transportregelgeving. De classificatie voor levering en gebruik van stoffen en mengsels in de EU zijn ook in lijn met GHS. De Verordening EC 1272/2008 is op 20 januari 2009 van kracht geworden. Deze CLP verordening zal de nu geldende Stoffenrichtlijn 67/548/EEG en de Preparatenrichtlijn 1999/45/EC stap voor stap vervangen. De Europese Commissie heeft een tijdschema voor de invoering vastgesteld.

Meer informatie over de invoering van GHS bij transport is te vinden via de UN TDG Recommendations.
Meer informatie over gevaarsindeling en etikettering bij transport over de weg is te vinden op de pagina over ADR.

CLP - GHS

Verordening 1272/2008/EG (1) trad op 20 januari 2009 in werking.
Vaak wordt naar deze verordening verwezen met de afkorting ‘CLP’, wat staat voor ‘Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures’. Een andere veelgebruikte benaming is ‘EU-GHS’. De CLP-verordening brengt namelijk het Europees recht in overeenstemming met de bepalingen uit GHS.
GHS of het ‘Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals’ is het mondiaal systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen op basis van de intrinsieke gevaareigenschappen. GHS werd ontworpen door de Verenigde Naties en is dus een wereldwijd systeem.
Daar waar GHS enkel handelt over de indeling en etikettering van chemische stoffen, bevat CLP ook regels voor het leveren en het gebruik ervan. CLP vervangt op termijn de huidige Stoffenrichtlijn (Richtlijn 67/548/EG) en de Preparatenrichtlijn (richtlijn 1999/45/EG).
In CLP wordt niet langer de term ‘preparaten’ gebruikt, maar wel het begrip ‘mengsels’.

Doel

Het doel van CLP is een hoog beschermingsniveau voor mens en milieu te garanderen bij het gebruik van chemische stoffen. Bovendien biedt CLP ook een raamwerk voor de EU-lidstaten die nog geen sluitende wetgeving hebben voor het classificeren van chemische stoffen. Verder moet CLP ook de internationale handel van chemische stoffen en mengsels vergemakkelijken.
Dit alles gebeurt op basis van een inschatting van de gevaarlijkheid van chemische stoffen. Er bestaan twee belangrijke informatiebronnen over de gevaarlijkheid van stoffen en mengsels: de etikettering op de stoffen en de veiligheidsinformatiebladen.

Etikettering

Op het vlak van etikettering verandert er heel wat.
Zo worden de signaalwoorden ‘Gevaar’ (Danger) en ‘Waarschuwing’ (Warning) ingevoerd. Het signaalwoord ‘Gevaar’ wordt aangebracht op etiketten van producten die tot de gevaarlijkste categorieën binnen hun klasse behoren. Voor de minder gevaarlijke categorieën geldt het signaalwoord ‘Waarschuwing’.
De oude R- en S- zinnen uit de stoffenrichtlijn vervallen en worden vervangen door H- (Hazard - gevaren) en P-zinnen (Precautions - voorzorgsmaatregelen). Deze zijn vastgelegd in Bijlagen III en IV van de verordening.
Een derde grote verandering is de invoering van een nieuw pictogrammensysteem. De oude EU-pictogrammen die vierkant van vorm waren en een oranje kleur hadden, verdwijnen en worden vervangen door ruitvormige pictogrammen met een rode rand. Ook komen er drie nieuwe gevarenpictogrammen voor de levering en het gebruik van chemische stoffen (zie kader 2).
Verplichtingen
Met de nieuwe regelgeving verandert er ook een en ander voor zowel fabrikanten, importeurs als downstream-gebruikers. Zij worden nu immers elk op hun beurt verantwoordelijk voor het evalueren, indelen, etiketteren en verpakken van stoffen en mengsels.
Op korte termijn wordt dus een grote inspanning gevraagd van fabrikanten, importeurs en gebruikers, maar op langere termijn moeten GHS en CLP de internationale handel van stoffen en mengsels flink vergemakkelijken.

(1) Verordening 1272/2008/EG over de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels
Bron: Prevent CLP-verordening in werking